Selecteer een pagina

De Inspectie SZW (ISZW) gaat in 2020 alle bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogenaamde BRZO-bedrijven, vaker controleren op de naleving van de BRZO-wetgeving. Het is raadzaam om hierop voor te bereiden en kennis over het BRZO op te doen door een E-learning te volgen.

Een van de speerpunten voor 2020 is inspectie van de ongeveer 400 BRZO-bedrijven die Nederland kent. Er is het afgelopen jaar geinvesteerd in de opleiding van gespecialiseerde inspecteurs. De BRZO is de Nederlandse vertaling van de Europese Seveso richtlijn. BRZO-bedrijven worden, afhankelijk van het risico, ingedeeld in laagdrempel- en hoogdrempelbedrijven. Dit loopt uiteen van bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen  tot de complexe chemische industrie. Een strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften is voor organisaties met een verhoogd veiligheidsrisico van cruciaal belang.

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om werknemers gezonde en veilige werkomstandig-heden te bieden. Zij moeten een goede inschatting maken van de risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld en afdoende maatregelen nemen om de risico’s te beperken en beheersbaar te houden. De risico’s en de te treffen maatregelen legt de werkgever, samen met de preventiemedewerker, vast in een plan van aanpak. Het is raadzaam dat binnen het BRZO bedrijf meerdere medewerkers zijn opgeleid in de basiskennis over de BRZO en de externe veiligheid.  Een E-learning BRZO en externe veiligheid is beschikbaar.